REGULAMIN PROMOCJI “WAKACYJNY RABAT”

§ 1. Informacje ogólne

Organizatorem Promocji “WAKACYJNY RABAT” jest P.P.H.U. Termo-Dom Janusz Dudek, ul. Stodolniana 28, 98-300 Wieluń, zwany dalej Organizatorem.
Czas trwania Promocji jest ustalony do 31.08.2021 r. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawo do skorzystania z kuponu promocyjnego przez Uczestnika Promocji, który prawo to już nabył.

§ 2. Definicje

Organizator – P.P.H.U. Termo-Dom Janusz Dudek., którego dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Promocja “WAKACYJNY RABAT” – promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
Uczestnik – przedsiębiorca w rozumieniu prawa lub osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
Czas trwania promocji – ustalony w § 1, dodatkowo wyświetlany na stronie.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik nie musi zakładać konta (zarejestrować się) w sklepie internetowym klamkidodrzwi.com.pl w czasie trwania Promocji.

Uczestnik po dodaniu produktów do koszyka musi kliknąć “Zobacz koszyk” (lub równoważne) i w miejscu “Kod kuponu” wpisać WAKACYJNYRABAT (akceptowane są małe i duże litery), co będzie jednoznaczne z tym, że chce skorzystać z przysługującego mu Rabatu (-10%).

Udzielony Rabat w wysokości 10% może być zastosowany do produktów aktualnie znajdujących się w promocji. Udzielony Rabat w wysokości 10% nie może zostać użyty z innymi kuponami.
Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji “WAKACYJNY RABAT”.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres email wskazany na stronie w zakładce: Kontakt. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “WAKACYJNY RABAT”.
Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.